กองทุนรวมตราสารหนี้

KWI GOV6M1

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1

NAV / UNIT
THB
10.1518 + 0.0059
14 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
14/06/2024 27,377,214.65 10.1518 0.0059 10.1519 10.1518
13/06/2024 27,375,615.94 10.1512 0.0059 10.1513 10.1512
12/06/2024 27,374,017.44 10.1506 0.0059 10.1507 10.1506
11/06/2024 27,372,419.16 10.1500 0.0059 10.1501 10.1500
10/06/2024 27,370,821.10 10.1494 0.0177 10.1495 10.1494
07/06/2024 27,366,028.13 10.1476 0.0059 10.1477 10.1476
06/06/2024 27,364,430.89 10.1470 0.0059 10.1471 10.1470
05/06/2024 27,362,833.87 10.1464 0.0059 10.1465 10.1464
04/06/2024 27,361,237.06 10.1458 0.0227 10.1459 10.1458
31/05/2024 27,354,852.00 10.1435 0.0059 10.1436 10.1435
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว