KWI Click for funds

บริการธุรกรรมออนไลน์ Click for Funds

 • สะดวก

  เข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

 • ประหยัดเวลา

  ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ด้วยตัวคุณเอง

 • ปลอดภัย

  ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐาน

 • ง่าย

  ต่อการใช้งานของคุณ

 • ซื้อหน่วยลงทุน
 • ขายคืนหน่วยลงทุน
 • สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 • วางแผนการลงทุนล่วงหน้า (KWI Savings Plan)
 • ติดตามพอร์ตการลงทุนรายวัน
 • ดาวน์โหลดรายงานการลงทุน / เอกสารประกอบการยื่นภาษี

เข้าสู่ระบบ KWI Click for Funds

สำหรับท่านที่ได้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับทาง บลจ. คิง ไว (เอเชีย) จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว สามารถสมัคร KWI Savings Plan กับทางบริษัทจัดการ และ สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) กับทางธนาคาร เพื่อใช้ในการชำระ เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

หากท่านยังไม่มีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับทาง บลจ. คิง ไว (เอเชีย) จำกัด สามารถทำการเปิดบัญชีกับทางบริษัทจัดการ

วิธีการเปิดบัญชี
การสมัครใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ KWI Click for Funds
สมัครใช้บริการ KWI Click for Funds ทางออนไลน์

ปัจจุบันบริษัทสงวนสิทธิการใช้บริการ KWI Click for Funds สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีโดยตรงกับ บลจ. คิง ไว (เอเชีย) เท่านั้น

คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลลงในใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (Internet Application Form)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หลักฐานการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
 • ส่งเอกสารให้บริษัทจัดการ
 • โทรสาร (Fax.) : 02-129-5921
 • email : registrar@kwgasset.com
 • ไปรษณีย์
  ฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทจัดการจะจัดส่ง e-mail ให้ท่านเพื่อตั้งค่าชื่อเข้าสู่ระบบ (Login Name) และ รหัสผ่าน (Password) ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูล หรือเอกสารการสมัครครบถ้วน โดยท่านจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำธุรกรรมต่างๆได้ ยกเว้นการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนซึ่งต้องทำการสมัครหักบัญชีเงิน ฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) และได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก่อน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ขอให้ท่านทำการตั้งค่า Login name และ Password ทันทีเมื่อเข้าใช้งานในระบบครั้งแรก

การสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
สมัครผ่านบริษัทจัดการ : หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit Order Form)

ท่านสามารถสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านทางบริษัทจัดการ โดยส่งชุดเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทจัดการ เพื่อตรวจสอบและนำส่งให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติ โดยใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์

 • หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit Order Form)
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่ใช้สมัคร Direct Debit พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งเอกสารให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
  ฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

สมัครผ่านตู้ ATM ของธนาคาร

คลิกที่นี่

สมัครผ่าน​ Application ของธนาคาร

คลิกที่นี่

สมัครผ่าน Website ของธนาคาร

คลิกที่นี่

หลังจากที่ท่านได้สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านทางตู้ ATM หรือ Application หรือ Website ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งชุดเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทจัดการเพื่อตรวจสอบ ซึ่งสามารถแจ้งผลอนุมัติการใช้บริการ Direct Debit ให้ท่านทราบได้ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารจากท่านครบถ้วน

 • หลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านช่องทาง ATM หรือ Application หรือ Website
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่ใช้สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งเอกสารให้บริษัทจัดการผ่านช่องทาง ดังนี้

 

 • โทรสาร (Fax.) : 02-129-5921
 • ไปรษณีย์
  ฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 02-844-0123 กด 1 หรือ email: registrar@kwgasset.com

การเข้าใช้งานบริการธุรกรรมออนไลน์ KWI Click for Funds

เข้าสู่ระบบ KWI Click for Funds

 • คลิกที่สัญลักษณ์  เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่หน้าระบบบริการออนไลน์
 • Log In เข้าใช้บริการ โดยใส่รหัสผู้ใช้ (Login Name) และ รหัสผ่าน (Password) ของท่าน
 • กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” โดยจะปรากฏหน้าจอแสดงคำเตือนซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเข้าหน้าแรก >> เลือกทำรายการต่างๆ จาก Menu ที่อยู่แถบด้านบนของหน้าจอ
 • ท่านสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเทรดดิ้ง” เพื่อศึกษารายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม
คำแนะนำ / เงื่อนไข และรายละเอียดที่สำคัญ
 • ท่านจะสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตได้ ต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนไว้กับทางบริษัทจัดการแล้ว
 • ท่านจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้เป็นความลับ
 • ท่านควรทำการเปลี่ยน Login Name และ Password ทันทีเมื่อเข้าใช้งานในระบบครั้งแรกเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 • กรณีที่ท่านเปิดหน้าจอทิ้งไว้ หรือมิได้ทำรายการใดๆ เกินกว่า 10 นาที ระบบจะยุติการใช้งานอัตโนมัติ และท่านต้องทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง
 • กรณีที่ใส่ Login Name และ/หรือ Password ผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวในทันที หากประสงค์จะใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตต่อไป จะต้องดำเนินการรับรหัสผ่านใหม่ โดยกด ‘ลืมรหัสผ่าน’ 
 • ท่านสามารถเข้าใช้บริการต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ตได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ การทำรายการสั่งซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสามารถทำรายการได้ทุกวันทำการซื้อขายถึง 15.30 น. (เฉพาะกองทุน KWI MONEY สามารถขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ทุกวันทำการซื้อขายถึง 13.00 น.เท่านั้น) โดยท่านจะได้รับราคาหน่วยลงทุนของวันที่ทำรายการนั้น
 • ในกรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. (หรือทำรายการคำสั่งขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายหลัง 13.00 น. สำหรับกอง KWI MONEY) หรือมีการทำรายการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป โดยท่านจะได้รับราคาหน่วยลงทุนของวันที่ทำรายการถัดไปนั้น 
 • ท่านควรออกจากระบบ (Log off) ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
 • บริษัทจัดการจะจัดส่ง Link กลับไปให้ท่านทาง email เพื่อตั้งค่าชื่อเข้าสู่ระบบ (Login Name) และ รหัสผ่าน (Password) ซึ่งต้องระวังในการเก็บข้อมูลดังกล่าวในระดับสำคัญสูงสุด กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลง/ แก้ไข/ เพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น email address ที่อยู่ที่ติดต่อ บัญชีรับเงินค่าขายคืน เป็นต้น กรุณาแจ้งหรือติดต่อบริษัทจัดการเพื่อทำการอัพเดทข้อมูลที่ฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน โทร. 0-2844-0123 กด 1
 • ศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงในคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตให้ละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้