ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 02-844-0123
โทรสาร: 02-129-5921


ฝ่ายทะเบียนกองทุนรวม

โทรศัพท์: 02-844-0123 กด 1
อีเมล: registrar@kwgasset.com


ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

โทรศัพท์: 02-844-0123 กด 2
อีเมล: compliance@kwgasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด


* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้