กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI INDIA-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
21.3836 + 1.0157
17 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลกองทุน

MORNINGSTAR
30 เมษายน 2567
ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(1) ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI INDIA-A)
(2) ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : KWI INDIA-D)


 • ระดับความเสี่ยง
  Moderate to High Risk: 6
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  1,600 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  9 เมษายน 2558
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  21.7045
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  21.3836
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  80,522,117.62

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (MS-INDIA-A) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund-India Equity Fund (Share Class I2) (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการลงทุนกองทุนหลัก

Best Fund over 10 Years – Equity India category

Manulife Global Fund India Equity Fund

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสำหรับนักลงทุนที่มีมุมมองการลงทุนแบบระยะยาวและพร้อมที่จะยอมรับความผันผวนอย่างมากจากมูลค่าของเงินลงทุนได้ โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ

ผู้จัดการกองทุนหลัก

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชนิดสะสมมูลค่า (KWI INDIA-A) : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bloomberg and ISIN Code

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว