กองทุนรวมตราสารทุน

KWI TTG6M1

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1

NAV / UNIT
THB
8.1680 -0.1296
24 กรกฎาคม 2567

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมผสม/ Trigger Fund


 • ระดับความเสี่ยง
  Moderate to High Risk: 6
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  1,000 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  10 เมษายน 2566
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด เว้นแต่เข้าเงื่อนไขเลิกกองทุน*
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  8.1681
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  8.1680
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  13,779,832.11

*บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี 

กรณีที่ 1 เมื่อเข้าเงื่อนไขมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามที่กำหนด (ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ดังต่อไปนี้
1.    กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.72 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการสามารถรวบรวมทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมดให้เพียงพอต่อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในราคารับซื้อคืน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วไม่ต่ำกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย หรือ
2.    กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งบริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในราคารับซื้อคืน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้ว ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย

กรณีที่ 2 หากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมแล้วไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ จนกว่ากองทุนเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามข้อ 1. หรือข้อ 2. ข้างต้น 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
 

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย REITs หน่วย Infra เงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ตั้งแต่ 0-100% ของ NAV โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว