กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI SENERGY-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
11.4075 + 2.3351
12 มิถุนายน 2567

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)


 • ระดับความเสี่ยง
  Moderate to High Risk: 6
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  2,000 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  31 มีนาคม 2565
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  11.5787
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  11.4075
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  10,996,567.14
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ กองทุน Robeco Capital Growth Funds - RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. และเป็นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์กตามกฎเกณฑ์ของ UCITS 


นอกจากนี้ กองทุนและกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 

นโยบายการลงทุนกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลักในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเกี่ยวกับการจัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตพลังงานสะอาด การกระจายแหล่งพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญของการลงทุนแบบ Smart Energy หรือพลังงานอัจฉริยะ รวมถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือมีกิจกรรมทางธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในกลุ่มเศรษฐกิจที่โตเต็มที่ (ตลาดที่พัฒนาแล้ว) และกลุ่มเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนา (ตลาดเกิดใหม่) รวมทั้งบริษัทที่มีการยกระดับด้านความยั่งยืน


กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)  และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้มีกลยุทธ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่จะลงทุนในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนและเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนตรงในสัญญาออปชั่น และสัญญาสวอป
          

ผู้จัดการกองทุนหลัก

Robeco Institutional Asset Management B.V.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI SENERGY-A) : ไม่จ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bloomberg and ISIN Code

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว