กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)

KWI ThaiESG-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
8.9853 -0.2775
24 กรกฎาคม 2567

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)


 • ระดับความเสี่ยง
  Moderate to High Risk: 6
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  1,000 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  13 ธันวาคม 2566
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  8.9854
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  8.9853
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  1,950,140.02
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่ออกตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ green-project token, sustainability-project token หรือ sustainability-linked token โดยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของโทเคนดิจิทัลจะเป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนต่อไป (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KWI ThaiESG-A) : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว