กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI INDIA-D

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล

NAV / UNIT
THB
10.7954 + 0.6789
18 มิถุนายน 2567

ข้อมูลกองทุน

MORNINGSTAR
31 พฤษภาคม 2567
ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(1) ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI INDIA-A)
(2) ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : KWI INDIA-D)


 • ระดับความเสี่ยง
  Moderate to High Risk: 6
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  1,600 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  9 เมษายน 2558
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  10.9574
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  10.7954
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  21,082,151.94

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-INDIA-D) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund-India Equity Fund (Share Class I2) (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการลงทุนกองทุนหลัก

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสำหรับนักลงทุนที่มีมุมมองการลงทุนแบบระยะยาวและพร้อมที่จะยอมรับความผันผวนอย่างมากจากมูลค่าของเงินลงทุนได้ โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ

Best Fund over 10 Years – Equity India category
Manulife Global Fund India Equity Fund

ผู้จัดการกองทุนหลัก

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชนิดจ่ายเงินปันผล (KWI INDIA-D) : 
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล (Dividend) ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
(2) การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากกำไรสะสม และ/หรือ กำไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสม และ/หรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bloomberg and ISIN Code

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว