ข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนรวมตลาดเงิน

 • KWI MONEY

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มันนี่ มาร์เก็ต


กองทุนรวมตราสารหนี้

 • KWI GOV6M1

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1


กองทุนรวมตราสารทุน

 • KWI TTG6M1

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1

 • KWI THEQ

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้

 • KWI EQ DIV

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล

 • KWI EQ

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี


กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

 • KWI AEPLUS-A

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

 • KWI APREIT-A

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า

 • KWI APREIT-R

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

 • KWI ASIAN SM

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

 • KWI DRAGON

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ

 • KWI EE EURO

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ

 • KWI HCARE-A

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

 • KWI HCARE-D

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล

 • KWI INDIA-A

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

 • KWI INDIA-D

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล

 • KWI SENERGY-A

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

 • KWI USBANK-A

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

 • KWI VIETNAM

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เวียดนาม อิควิตี้ เอฟไอเอฟ


กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)

 • KWI ThaiESG-A

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า

 • KWI ThaiESG-D

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล


กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

 • KWI EQ SSF

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม

 • KWI SENERGY-SSF

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม


กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

 • KWI ASM RMF

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

 • KWI FLEX RMF

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ


กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

 • KWI LTF

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี


กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • KWI FIPVD

  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว