กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI HCARE-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
19.1273 + 0.5594
23 กรกฎาคม 2567

ข้อมูลกองทุน

MORNINGSTAR
30 มิถุนายน 2567
ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(1) ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI HCARE-A)
(2) ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : KWI HCARE-D)


 • ระดับความเสี่ยง
  High Risk: 7
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  1,600 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  18 สิงหาคม 2557
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  19.4143
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  19.1273
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  41,094,156.99

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Share Class AA) (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (US) LLC

สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

 

นโยบายการลงทุนกองทุนหลัก

กองทุน Healthcare Fund จะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (Health sciences companies) โดยบริษัทเหล่านี้จะได้รับรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หรือพึ่งพากิจกรรมทางธุรกิจเหล่านี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของตราสารที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable securities) หรือหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทางการเงิน (money market instruments) ของแต่ละบริษัทมากกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้จัดการกองทุนได้ศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจเพื่อจัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามกลุ่มหลักดังต่อไปนี้

•    กลุ่มเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

•    อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือวิเคราะห์ทางการแพทย์

•    การให้บริการทางการแพทย์

ผู้จัดการกองทุนยังได้ใช้การวิเคราะห์ทางการเงินขั้นพื้นฐานในการระบุแต่ละบริษัทที่มีขนาดต่างๆ กันเพื่อค้นหาบริษัทที่น่าสนใจมากที่สุดภายใต้เงื่อนไขคือ มีรายได้ที่มั่นคง มีศักยภาพในการเติบโตและมีมูลค่าที่เหมาะสม

 

ผู้จัดการกองทุนหลัก

Manulife Investment Management (US) LLC

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชนิดสะสมมูลค่า (KWI HCARE-A) : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bloomberg and ISIN Code

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว