กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI USBANK-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
8.6661 + 1.9445
18 มิถุนายน 2567

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)


 • ระดับความเสี่ยง
  High Risk: 7
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  1,500 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  12 มิถุนายน 2561
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  8.7962
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  8.6661
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  16,784,438.25

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (MN-USBANK-A) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ กองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (Class AA USD) (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักจัดตั้งที่หมู่เกาะเคย์แมน ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commission (“IOSCO”) และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ประเทศฮ่องกง ภายใต้การบริหารจัดการของ Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Hong Kong Securities and Futures Commission (the “SFC”) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO และอยู่ภายใต้การกำกับดูแล การออก การเสนอขายและการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศฮ่องกง

นโยบายการลงทุนกองทุนหลัก

กองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (กองทุนหลัก) มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงินที่อ้างอิงกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งหรือดําเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

 

ผู้จัดการกองทุนหลัก

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : MN-USBANK-A) : ไม่จ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bloomberg and ISIN Code

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว