กองทุนรวมตลาดเงิน

KWI MONEY

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มันนี่ มาร์เก็ต

NAV / UNIT
THB
11.8826 + 0.0050
11 เมษายน 2567

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน


 • ระดับความเสี่ยง
  Low to Moderate Risk: 2
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  2,000 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  20 กุมภาพันธ์ 2551
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  11.8827
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  11.8826
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  36,354,192.88

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต (MS-MONEY) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยการลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็นหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกันหรือคู่สัญญา โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bloomberg and ISIN Code

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว