มุมมองการลงทุน และกองทุนแนะนำ จาก เคดับบลิวไอ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม
Welcome To
KWI Asset Management
Truly independent fund house with open architecture platform to deliver tailor-made investment solutions for our clients.
Discover more
 • KWI ThaiESG-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า
  9.1766
  -0.6722
  14 มิถุนายน 2567
 • KWI ThaiESG-D
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล
  9.1729
  -0.6724
  14 มิถุนายน 2567
 • KWI AEPLUS-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
  10.8077
  +0.8331
  13 มิถุนายน 2567
 • KWI APREIT-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า
  8.6956
  -0.4157
  14 มิถุนายน 2567
 • KWI GOV6M1
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1
  10.1518
  +0.0059
  14 มิถุนายน 2567
 • KWI TTG6M1
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1
  8.3221
  -1.0569
  14 มิถุนายน 2567
 • KWI APREIT-R
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
  8.6943
  -0.4158
  14 มิถุนายน 2567
 • KWI ASIAN SM
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
  23.2302
  +0.2468
  13 มิถุนายน 2567
 • KWI EQ SSF
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม
  30.5178
  -0.4849
  14 มิถุนายน 2567
 • KWI DRAGON
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ
  12.6405
  +0.8577
  13 มิถุนายน 2567
 • KWI SENERGY-SSF
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม
  11.3995
  +2.3350
  12 มิถุนายน 2567
 • KWI EE EURO
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ
  6.2756
  -1.4030
  13 มิถุนายน 2567
 • KWI HCARE-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
  19.0309
  -1.0132
  13 มิถุนายน 2567
 • KWI HCARE-D
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล
  12.2549
  -1.0121
  13 มิถุนายน 2567
 • KWI INDIA-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
  22.3655
  +0.2537
  13 มิถุนายน 2567
 • KWI INDIA-D
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล
  11.1487
  +0.2500
  13 มิถุนายน 2567
 • KWI FIPVD
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  10.2585
  +0.0107
  14 มิถุนายน 2567
 • KWI THEQ
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้
  29.5300
  -0.5536
  14 มิถุนายน 2567

Flagship Funds

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ (KWI DRAGON)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ (KWI DRAGON)
Read more
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (KWI HCARE)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (KWI HCARE)
Read more
KWI ASIAN SM และ KWI ASM RMF
KWI ASIAN SM และ KWI ASM RMF
Read more
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY)
Read more
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว