มุมมองการลงทุน และกองทุนแนะนำ จาก เคดับบลิวไอ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม
Welcome To
KWI Asset Management
Truly independent fund house with open architecture platform to deliver tailor-made investment solutions for our clients.
Discover more
 • KWI ThaiESG-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า
  9.7628
  -0.6139
  21 พฤษภาคม 2567
 • KWI ThaiESG-D
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล
  9.7589
  -0.6131
  21 พฤษภาคม 2567
 • KWI AEPLUS-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
  10.7113
  -0.3804
  20 พฤษภาคม 2567
 • KWI APREIT-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า
  9.0172
  -0.2346
  21 พฤษภาคม 2567
 • KWI GOV6M1
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1
  10.1379
  +0.0030
  21 พฤษภาคม 2567
 • KWI TTG6M1
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1
  8.7561
  -0.3551
  21 พฤษภาคม 2567
 • KWI APREIT-R
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
  9.0159
  -0.2346
  21 พฤษภาคม 2567
 • KWI ASIAN SM
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
  23.3053
  -0.0184
  17 พฤษภาคม 2567
 • KWI EQ SSF
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม
  31.9033
  -0.3477
  21 พฤษภาคม 2567
 • KWI DRAGON
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ
  13.4349
  +1.4866
  17 พฤษภาคม 2567
 • KWI SENERGY-SSF
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม
  10.8895
  -0.1357
  17 พฤษภาคม 2567
 • KWI EE EURO
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ
  6.3657
  +0.5640
  17 พฤษภาคม 2567
 • KWI HCARE-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
  18.7495
  +0.0972
  17 พฤษภาคม 2567
 • KWI HCARE-D
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล
  12.0736
  +0.0970
  17 พฤษภาคม 2567
 • KWI INDIA-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
  21.3836
  +1.0157
  17 พฤษภาคม 2567
 • KWI INDIA-D
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล
  10.6596
  +1.0159
  17 พฤษภาคม 2567
 • KWI FIPVD
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  10.2230
  -0.1533
  21 พฤษภาคม 2567
 • KWI THEQ
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้
  30.9247
  -0.3496
  21 พฤษภาคม 2567

Flagship Funds

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (KWI HCARE)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (KWI HCARE)
Read more
KWI ASIAN SM และ KWI ASM RMF
KWI ASIAN SM และ KWI ASM RMF
Read more
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY)
Read more
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล (KWI EQ DIV)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล (KWI EQ DIV)
Read more
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว