กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

KWI FIPVD

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

NAV / UNIT
THB
10.3213 + 0.0291
24 กรกฎาคม 2567

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีลักษณะเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MF for PVD)


 • ระดับความเสี่ยง
  Low to Moderate Risk: 4
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  1,000 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  1 ธันวาคม 2564
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  10.3214
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  10.3213
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  72,800,499.69
นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ได้แก่ ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก และ/หรือเงินฝาก หน่วย CIS ของกองทุนที่ลงทุนเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เป็นต้น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV 

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุน และอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bloomberg and ISIN Code

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว