ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

Filter
Clear All
ผลการค้นหา 39 รายการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด https://www.kwiam.com/ 02-844-0123
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) https://www.beyondsecurities.co.th/ 02-820-0100
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) https://www.thanachartsec.com/home/th 02-779-9000
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด https://dime.co.th/
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด https://www.xspringam.com/ 02-030-3730
บริษัทหลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) https://www.pi.financial/ 02-205-7111
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด https://www.truemoney.com/startinvest/ 1240 กด 8
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.utrade.co.th/ 02-659-8000 หรือ 02-659-8222
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) https://www.uob.co.th 02-285-1555
บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) https://www.kasikornsecurities.com 02-796-0000 หรือ 02-345-0000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด https://www.treasurist.com
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด https://www.aslsecurities.com 02-508-1567
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด https://www.pinewealthsolution.com/ 02-095-8999
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด https://www.robowealth.co.th/ 02-026-6222
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด https://www.siamwealth.co.th 02-430-6543 press 0
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด https://www.tiscosec.com 02-633-6000, 02-633-6660
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด https://www.innovestx.co.th/ 02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.th.rhbtradesmart.com/th/index.php 02-862-9999
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.poems.in.th/ 02-635-1718, 02-635-3100, 02-268-0921
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) https://securities.kkpfg.com/ 02-305-9000, 02-305-9535
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.maybank-ke.co.th/ 02-658-6300, 02-658-6301
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) https://www.krungsrisecurities.com/ 02-659-7000, 02-646-1111
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.kgieworld.co.th/corporate 02-658-8888, 02-658-0000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) https://www.fnsyrus.com/ 02-658-9500, 02-658-9110
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด https://www.cimbsecurities.co.th/ 02-846-8689
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) https://www.krungsricapital.com/ 02-638-5500
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) https://www.bualuang.co.th/ 02-618-1111
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด https://www.asiaplus.co.th/asps/index.php 02-680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  https://www.daolsecurities.co.th/home 02-351-1800
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด (เฉพาะซื้อขายออนไลน์เท่านั้น) https://www.wealthmagik.com/ 02-861-5508
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด https://www.finnomena.com/ 02-026-5100
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) https://www.krungsri.com 1572 press 5
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) https://www.ttbbank.com/ 1428, 02-299-1111
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Private Wealth) http://www.kasikornbank.com/TH/Personal/KBankPrivateBanking/Documents/index.html 02-888-8811
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (Private Banking) https://www.scb.co.th/th/privatebanking.html 02-777-7799
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ลูกค้า Precious) https://krungthai.com/th/personal 02-111-1111
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) https://www.tisco.co.th/ 02-633-6000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด https://www.justam.co.th/ 02-207-1000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด https://www.merchant.co.th/ 02-660-6677
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว