KWI Savings plan

สร้างวินัยการออมด้วยการลงทุนสม่ำเสมอแบบรายเดือน

กับกองทุนรวมของ บลจ. คิง ไว (เอเชีย) จำกัด ลดความเสี่ยงของการลงทุนเพียงครั้งเดียวในจังหวะ ที่ไม่เหมาะสม ด้วยเทคนิคการลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging (DCA)

ด้วยจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากันทุกเดือน ขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท

สำหรับท่านที่ได้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับทาง บลจ. คิง ไว (เอเชีย) จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว สามารถสมัคร KWI Savings Plan กับทางบริษัทจัดการ และ สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) กับทางธนาคาร เพื่อใช้ในการชำระ เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

หากท่านยังไม่มีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับทาง บลจ. คิง ไว (เอเชีย) จำกัด สามารถทำการเปิดบัญชีกับทางบริษัทจัดการ

วิธีการเปิดบัญชี
การสมัคร KWI Savings Plan
สมัครใช้บริการ KWI Savings Plan ทางออนไลน์
 • ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)
 • หลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
สมัครใช้บริการ KWI Savings Plan
 • กรอกข้อมูลลงในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) และ
 • แบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile Form)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หลักฐานการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
 • ส่งเอกสารให้บริษัทจัดการ
 • โทรสาร (Fax.) : 02-129-5921
 • email : registrar@kwgasset.com
 • ไปรษณีย์
  ฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
การสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
สมัครผ่านบริษัทจัดการ : หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit Order Form)

ท่านสามารถสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านทางบริษัทจัดการ โดยส่งชุดเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทจัดการ เพื่อตรวจสอบและนำส่งให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติ โดยใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์

ฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่ใช้สมัคร Direct Debit พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งเอกสารให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
สมัครผ่านตู้ ATM ของธนาคาร

คลิกที่นี่

สมัครผ่าน​ Application ของธนาคาร

คลิกที่นี่

สมัครผ่าน Website ของธนาคาร

คลิกที่นี่

หลังจากที่ท่านได้สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านทางตู้ ATM หรือ Application หรือ Website ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งชุดเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทจัดการเพื่อตรวจสอบ ซึ่งสามารถแจ้งผลอนุมัติการใช้บริการ Direct Debit ให้ท่าน ทราบได้ภายใน 3 วันทำการ

 

 • หลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านช่องทาง ATM หรือ Application หรือ Website
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่ใช้สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งเอกสารให้บริษัทจัดการผ่านช่องทาง ดังนี้

 

 • โทรสาร (Fax.) : 02-129-5921
 • ไปรษณีย์
  ฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 02-844-0123 กด 1 หรือ email: registrar@kwgasset.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้