KWI Savings Plan

สร้างวินัยการออมด้วยการลงทุนสม่ำเสมอแบบรายเดือน

กับกองทุนรวมของ บลจ. เคดับบลิวไอ จำกัด ลดความเสี่ยงของการลงทุนเพียงครั้งเดียวในจังหวะ ที่ไม่เหมาะสม ด้วยเทคนิคการลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging (DCA)

ด้วยจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากันทุกเดือน ขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

สำหรับท่านที่ได้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับทาง บลจ. เคดับบลิวไอ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว สามารถสมัคร KWI Savings Plan กับทางบริษัทจัดการ และ สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) กับทางธนาคาร เพื่อใช้ในการชำระ เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

หากท่านยังไม่มีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับทาง บลจ. เคดับบลิวไอ จำกัด สามารถทำการเปิดบัญชีกับทางบริษัทจัดการ

วิธีการเปิดบัญชี

การสมัคร KWI Savings Plan

สมัครใช้บริการ KWI Savings Plan ทางออนไลน์

Coming Soon

Apply through us

 • กรอกข้อมูลลงในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) และ
 • แบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile Form)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หลักฐานการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
 • ส่งเอกสารให้บริษัทจัดการ
 • โทรสาร (Fax.) : 02-129-5921
 • email : registrar-kwiam@kwiasia.com
 • ไปรษณีย์
  ฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด
 • เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ. สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Download KWI Savings Plan Form
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว