การเปิดเผยข้อมูล

รายงานการปฏิบัติตามการดูแลจัดการกองทุนรวม (IOE)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามการดูแลจัดการกองทุนรวม
รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง
1. รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี:
2. รายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี:
3. รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน
ประจำปี:
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว