กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)

KWI ThaiESG-D

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล

NAV / UNIT
THB
9.1729 -0.6724
14 มิถุนายน 2567

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)


 • ระดับความเสี่ยง
  Moderate to High Risk: 6
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  1,000 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  13 ธันวาคม 2566
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  9.1730
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  9.1729
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  1,230,988.70
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่ออกตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ green-project token, sustainability-project token หรือ sustainability-linked token โดยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของโทเคนดิจิทัลจะเป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนต่อไป (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชนิดจ่ายเงินปันผล (KWI ThaiESG-D):
บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 1 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีกำไรสะสม โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลของกองทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว