กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

KWI FLEX RMF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

NAV / UNIT
THB
20.5073 + 0.0971
1 ธันวาคม 2566

ข้อมูลกองทุน

MORNINGSTAR
31 ตุลาคม 2566
ประเภทกองทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน


 • ระดับความเสี่ยง
  Moderate to High Risk: 5
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  5,000 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  25 ธันวาคม 2551
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  20.5074
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  20.5073
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  42,639,347.96

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน และหรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยในส่วนตราสารแห่งทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ และประวัติการจ่ายเงินปันผลดี โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bloomberg and ISIN Code

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว