กองทุนรวมตราสารทุน

KWI EQ DIV

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล

NAV / UNIT
THB
9.5462 + 0.0807
19 มิถุนายน 2567

ข้อมูลกองทุน

MORNINGSTAR
31 พฤษภาคม 2567
ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน


 • ระดับความเสี่ยง
  Moderate to High Risk: 6
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  2,000 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  28 สิงหาคม 2552
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  9.5702
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  9.5462
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  79,861,094.08

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ ปันผล (MS-EQ DIV) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม ปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (realized gain) และกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized gain) หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bloomberg and ISIN Code

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว