ลงทุนกับเรา

วิธีเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บลจ. เคดับบลิวไอ แบบพบหน้าลูกค้า (Face-to-Face)

 • ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร
  • บัตรประชาชน หรือ
  • หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 
  • แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
  ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนที่ 2 นัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดบัญชี
  • โทร 02-844-0123
  • เดินทางมาติดต่อที่บริษัทจัดการ
 • ขั้นตอน 3 พิสูจน์ตัวตนลูกค้าด้วยระบบ Dip Chip
  • นำบัตรประชาชนตัวจริงของลูกค้าเสียบเข้ากับเครื่องอ่านบัตร (card reader) เพื่อใช้พิสูจน์ตัวตนลูกค้า
 • ขั้นตอน 4 ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
  • Mobile Banking Application
  • Internet Banking
  • เช็ค  
  Payment for Subscription

การแจ้งยืนยันการทำรายการลงทุนและการส่งเอกสารการทำรายการลงทุน

เอกสารการเปิดบัญชีและทำรายการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

For Individual
 • แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับบุคคลธรรมดา
 • แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับบุคคลธรรมดา : สำหรับบัญชีร่วม
 • ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) 
  เพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง digital (Digital ID) 
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่มีเลขที่และชื่อบัญชีเดียวกันกับชื่อบัญชี
  ผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภทกระแสรายวันหรือออมทรัพย์
 • หลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
For Juristic Person
 • แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับนิติบุคคล
 • ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน 
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 
 • สำเนาหนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บลจ. คิง ไว (เอเชีย) (ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละนิติบุคคล) 
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) 
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่มีเลขที่และชื่อบัญชีเดียวกันกับชื่อบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภทกระแสรายวัน หรือ ออมทรัพย์ / สำเนาหน้าเช็ค / สำเนา Statement 
 • หลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
Minor over 15 years old
 • แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับบุคคลธรรมดา (กรณีที่ผู้เยาว์มีสมุดบัญชีเงินฝากในชื่อผู้เยาว์) หรือ
 • แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับบุคคลธรรมดา : สำหรับบัญชีเพื่อและบัญชีโดย
 • ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ที่เป็นของผู้เยาว์ เพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง digital (Digital ID) หรือ สำเนาใบสูติบัตรของผู้เยาว์
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ของผู้ปกครอง (บิดา และมารดา) หรือผู้แทนโดยชอบธรรม เพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง digital (Digital ID) 
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อผู้เยาว์อาศัยอยู่ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องร่วมกัน)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่มีที่มีเลขที่และชื่อบัญชีเดียวกันกับชื่อบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภทกระแสรายวันหรือออมทรัพย์
 • หลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว