ภาพรวมบริษัท

Who we are

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (บลจ. เคดับบลิวไอ) เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550

ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ให้บริการด้านการบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนรวมภายใต้การจัดการประกอบไปด้วย กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) กองทุนหุ้นไทย กองทุนรวมที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษี (ThaiESG/SSF/RMF/LTF) และกองทุนรวมตลาดเงิน โดยเน้นการสร้างกองทุนคุณภาพด้วยกระบวนการตัดสินใจลงทุนที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

 
What we do

ธุรกิจของเรา


ความพร้อมของเรา

 •  

  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่นำเสนอรูปแบบการลงทุนได้อย่างอิสระและครบวงจร เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีมีความสม่ำเสมอให้กับลูกค้าของเรา
  • ตอบโจทย์นักลงทุนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น นักลงทุนบุคคล หรือ นักลงทุนสถาบัน โดยนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายผ่านกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล  และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
  • ทีมงานการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ มีวินัยการลงทุน และมีกระบวนการตัดสินใจลงทุนที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
  • รับฟังและพร้อมทำงานกับนักลงทุนในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่นักลงทุนกำหนดไว้
    
  • สะดวกในการลงทุนด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว