กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI APREIT-R

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

NAV / UNIT
THB
9.0159 -0.2346
21 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลกองทุน

MORNINGSTAR
30 เมษายน 2567
ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(1) ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI APREIT-A)
(2) ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : KWI APREIT-R)


 • ระดับความเสี่ยง
  Very High Risk: 8
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  5,000 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  4 สิงหาคม 2560
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  9.1512
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  9.0159
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  66,103,091.26

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (MN-APREIT-R) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนใน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Foreign REIT) และ/หรือ ทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปบริษัทหรือรูปแบบอื่นใดตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวม/กองทุนรวมอีทีเอฟที่เน้นลงทุนในตราสารที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ระหว่างการเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : KWI APREIT-R) : ไม่จ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bloomberg and ISIN Code

 

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว