กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI AEPLUS-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
10.8077 + 0.8331
13 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
13/06/2024 45,819,808.69 10.8077 0.8331 10.9699 10.8077
12/06/2024 45,441,202.65 10.7184 -0.0830 10.8793 10.7184
11/06/2024 45,479,071.06 10.7273 -0.3937 10.8883 10.7273
07/06/2024 45,658,545.97 10.7697 -0.3027 10.9313 10.7697
06/06/2024 45,797,226.45 10.8024 0.7057 10.9645 10.8024
05/06/2024 45,476,463.29 10.7267 1.3157 10.8877 10.7267
04/06/2024 44,885,878.30 10.5874 0.7758 10.7463 10.5874
31/05/2024 44,540,009.66 10.5059 -1.0231 10.6636 10.5059
30/05/2024 45,000,529.31 10.6145 -0.2050 10.7738 10.6145
29/05/2024 45,092,688.89 10.6363 -1.3065 10.7959 10.6363
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว