กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI AEPLUS-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
10.4102 -1.9432
29 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
29/06/2022 52,781,626.36 10.4102 -1.9432 10.5665 10.4102
28/06/2022 53,827,446.75 10.6165 -0.1561 10.7758 10.6165
27/06/2022 53,911,920.40 10.6331 1.4599 10.7927 10.6331
24/06/2022 53,136,218.27 10.4801 2.0806 10.6374 10.4801
23/06/2022 52,053,313.95 10.2665 0.3686 10.4206 10.2665
22/06/2022 51,861,984.75 10.2288 -1.9338 10.3823 10.2288
21/06/2022 52,884,720.81 10.4305 2.5211 10.5871 10.4305
17/06/2022 51,584,345.89 10.1740 0.0108 10.3267 10.1740
16/06/2022 51,578,360.20 10.1729 -1.0601 10.3256 10.1729
15/06/2022 52,131,176.74 10.2819 -0.0224 10.4362 10.2819
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว