กองทุนรวมตราสารหนี้

KWI GOV6M1

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1

NAV / UNIT
THB
10.1518 + 0.0059
14 มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินงาน

14 มิถุนายน 2567
Fund Name วันที่ YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
KWI GOV6M1 13/06/2024 0.88 0.50 0.95 1.51
Standard Deviation ของกองทุน 0.01 0.01 0.01 0.02
Remark

ไม่มีดัชนีชี้วัด
เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปจะแสดงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลตอบแทนกองทุน
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว