กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI VIETNAM

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เวียดนาม อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

NAV / UNIT
THB
10.5409 -0.0114
11 เมษายน 2567

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)


 • ระดับความเสี่ยง
  Moderate to High Risk: 6
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  250 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  30 พฤศจิกายน 2566
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  10.6464
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  10.5409
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  15,477,023.60
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน คือ CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งบริหารจัดการโดย CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd. และมี Fullgoal Asset Management (HK) Limited เป็นที่ปรึกษาการลงทุน

นโยบายการลงทุนกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี iEdge Vietnam 30 Sector Cap Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงสุดตามมูลค่าราคาตลาด (market capitalization) จำนวน 30 อันดับแรกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ผู้จัดการกองทุนหลัก

CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว