กองทุนรวมตราสารหนี้

KWI GOV6M1

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1

NAV / UNIT
THB
10.1755 + 0.0059
24 กรกฎาคม 2567

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้


 • ระดับความเสี่ยง
  Low to Moderate Risk: 3
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  1,000 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  28 สิงหาคม 2566
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  10.1756
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  10.1755
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  27,441,113.46

บริษัทจัดการจะประกาศวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของแต่ละรอบให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก  ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํ้าประกัน เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 6 เดือน

มีการบริหารแบบ buy-and-hold ที่มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุของแต่ละรอบการลงทุน

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว