กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI AEPLUS-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
9.6424 + 0.6156
1 ธันวาคม 2566

ข้อมูลกองทุน

MORNINGSTAR
31 ตุลาคม 2566
ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)


 • ระดับความเสี่ยง
  Moderate to High Risk: 6
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  1,500 ล้านบาท
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  20 มีนาคม 2562
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  9.7871
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  9.6424
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  41,532,840.78

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (MN-AEPLUS-A) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียน หรือมีสานักงานซึ่งจดทะเบียนในหรือดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากการพิจารณาด้านศักยภาพในการเติบโตของเงินปันผลและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ กองทุนและกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการลงทุนกองทุนหลัก

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเงินลงทุนให้เติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนเป็นหลัก (อย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียน หรือ มีสำนักงานซึ่งจดทะเบียนใน หรือดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากการพิจารณาด้านศักยภาพในการเติบโตของเงินปันผลและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นในระยะยาว

กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivatives Instruments –FDIs) เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) โดยกองทุนจะไม่ลงทุนเป็นหลักใน FDIs เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน และไม่ได้มีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการลงทุนใน FDIs เพื่อการลงทุน

 

ผู้จัดการกองทุนหลัก

First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI AEPLUS-A) : ไม่จ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bloomberg and ISIN Code

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว