วิธีการเปิดบัญชีและทำรายการ

วิธีการเปิดบัญชี และการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. คิง ไว (เอเชีย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลและบริการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ โทร. 02-844-0123 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

การซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

สำหรับผู้ลงทุนรายใหม่ สามารถดำเนินการเปิดบัญชีกับ บลจ. คิง ไว (เอเชีย) จำกัด โดยกรอกรายละเอียดในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและใบคำสั่งซื้อหน่วย ลงทุน พร้อมแนบเอกสารประกอบและหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ให้ทางบริษัทจัดการ ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ทำรายการ หรือ ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์หลังจากเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการ จะดำเนินการให้ท่านในวันทำการถัดไป

เอกสารการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน
สำหรับบุคคลธรรมดา
 • แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับบุคคลธรรมดา หรือ
 • แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับบุคคลธรรมดา : สำหรับบัญชีร่วม
 • ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)
  เพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง digital (Digital ID)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่มีเลขที่และชื่อบัญชีเดียวกันกับชื่อบัญชี
  ผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภทกระแสรายวันหรือออมทรัพย์
 • หลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
นิติบุคคล
 • แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับนิติบุคคล
 • ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาหนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บลจ. คิง ไว (เอเชีย) (ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละนิติบุคคล)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่มีเลขที่และชื่อบัญชีเดียวกันกับชื่อบัญชี
  ผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภทกระแสรายวัน หรือ ออมทรัพย์ / สำเนาหน้าเช็ค / สำเนา Statement
 • หลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

สามารถดำเนินการและลงนามด้วยตนเอง

 • แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับบุคคลธรรมดา
 • ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ที่เป็นของผู้เยาว์ เพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง digital (Digital ID)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ของบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม เพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง digital (Digital ID)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่มีที่มีเลขที่และชื่อบัญชีเดียวกันกับชื่อบัญชี
  ผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภทกระแสรายวันหรือออมทรัพย์
 • หลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี

ให้ผู้ปกครอง (บิดา และมารดา) หรือผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ลงนาม

 • แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับบุคคลธรรมดา
 • ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ที่เป็นของผู้เยาว์ เพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง digital (Digital ID)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ของบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม เพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง digital (Digital ID)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่มีที่มีเลขที่และชื่อบัญชีเดียวกันกับชื่อบัญชี
  ผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภทกระแสรายวันหรือออมทรัพย์
 • หลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป
การซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

ท่านสามารถทำรายการซื้อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบและหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุน ส่งมาที่บริษัทจัดการ โทรสารหมายเลข 02-129-5921 หรือ E-mail: registrar@kwgasset.com ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ทำรายการ หรือ ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์หลังจากเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ท่านในวันทำการถัดไป

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน
สำหรับบุคคลธรรมดา
 • ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)
 • หลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
นิติบุคคล
 • ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามที่เป็นผู้ลงนามในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • หลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

โดยผู้เยาว์เป็นผู้ลงนาม

 • ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ที่เป็นของผู้เยาว์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ของบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร)
 • หลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี

ให้ผู้ปกครอง (บิดา และมารดา) หรือผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ลงนาม

 • ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ของผู้ปกครอง (บิดา และมารดา) หรือผู้แทนโดยชอบธรรม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร)
 • หลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
การชำระเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือนำฝากเช็คหรือดราฟต์เข้าบัญชีธนาคารภายในเวลาทำการของธนาคาร ดังนี้

วิธีการชำระเงิน ภายในเวลา
โอนเงิน หรือนำฝากเงินเข้าบัญชี 15:30 น. ของวันที่ทำรายการ
เช็ค หรือดราฟต์ 12:30 น. หรือ เวลาเคลียร​์ริ่งของแต่ละธนาคาร ของวันที่ทำรายการ
หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)* 15:30 น. ของวันที่ทำรายการ

หมายเหตุ: *สำหรับท่านที่เคยสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) และได้รับอนุมัติจากทางธนาคารแล้วเท่านั้น ท่านสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชี เงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) โดยเลือก “หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ” ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมระบุรายละเอียดบัญชีของท่านที่ได้รับอนุมัติในการหักบัญชีเงินฝาก อัตโนมัติ (Direct Debit) จากทางธนาคาร

ท่านที่สนใจสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)

สมัคร Direct Debit Services
ชื่อและเลขบัญชีธนาคารสำหรับการชำระเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)

ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร เลขบัญชี สาขา ประเภทบัญชี
บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ.คิง ไว (เอเชีย)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 152-3-11759-4 สยามสแควร์ กระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 038-3-08296-7
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 026-1-10270-6
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 123-0-04007-7
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 001-1-54915-1 สำนักงานใหญ่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 013-6-11358-3 ถนนศรีอยุธยา
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 1000004410 อโศก
SUB IPO for King Wai Asset Management (Asia) ธนาคารซิตี้แบงก์ 0-800516-358 สาขา กรุงเทพมหานคร กระแสรายวัน
บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ.คิง ไว (เอเชีย) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0001-114-005056-7 สำนักงานใหญ่ กระแสรายวัน
ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร เลขบัญชี สาขา ประเภทบัญชี
บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ.คิง ไว (เอเชีย)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 152-3-11758-6 สยามสแควร์ กระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 038-3-08297-5
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 026-1-10268-4
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 123-0-04006-9
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 001-1-54916-9 สำนักงานใหญ่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 013-6-11359-1 ถนนศรีอยุธยา
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 1000004427 อโศก
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0001-114-005056-7 สำนักงานใหญ่
SUB AFTER IPO for King Wai Asset Management (Asia) ธนาคารซิตี้แบงก์ 0-800516-331 สาขา กรุงเทพมหานคร กระแสรายวัน
วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถทำรายการขายหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบส่งมาที่บริษัทจัดการ โทรสารหมายเลข 02-129-5921 หรือ E-mail: registrar@kwgasset.com ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ทำรายการ (สำหรับกองทุน KWI MONEY ภายในเวลา 13.00 น.) หรือ ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนด โดยท่านจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการขึ้นอยู่กับประเภทกองทุนที่ท่านลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์หลังจากเวลาที่กำหนด บริษัท จัดการจะดำเนินการให้ท่านในวันทำการถัดไป

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน
สำหรับบุคคลธรรมดา
 • ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)
นิติบุคคล
 • ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามที่เป็นผู้ลงนามในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

โดยผู้เยาว์เป็นผู้ลงนาม

 • ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ที่เป็นของผู้เยาว์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ของบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยเจ้าของบัตร
กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี

ให้ผู้ปกครอง (บิดา และมารดา) หรือผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ลงนาม

 • ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ของผู้ปกครอง (บิดา และมารดา) หรือผู้แทนโดยชอบธรรม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยเจ้าของบัตร
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ประเภทกองทุน ระยะเวลา (วันทำการ)
กองทุนรวมตลาดเงิน T+1
กองทุนรวมตราสารทุน T+2
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ T+5
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบส่งมาที่บริษัทจัดการ โทรสารหมายเลข 02-129-5921 หรือ E-mail: registrar@kwgasset.com ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ทำรายการ (สำหรับกองทุน KWI MONEY ภายในเวลา 13.00 น.) หรือ ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับเอกสารที่ครบ ถ้วนสม บูรณ์หลังจากเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ท่านในวันทำการถัดไป

โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมจากตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สำหรับบุคคลธรรมดา
 • ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)
นิติบุคคล
 • ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามที่เป็นผู้ลงนามในใยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

โดยผู้เยาว์เป็นผู้ลงนาม

 • ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ที่เป็นของผู้เยาว์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ของบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยเจ้าของบัตร
กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี

ให้ผู้ปกครอง (บิดา และมารดา) หรือผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ลงนาม

 • ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ของผู้ปกครอง (บิดา และมารดา) หรือผู้แทนโดยชอบธรรม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยเจ้าของบัตร
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้