ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การทบทวนข้อมูลผู้ลงทุน (e-KYC) และแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนในกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้


การทบทวนข้อมูลผู้ลงทุน (e-KYC) และ แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) ผ่านระบบออนไลน์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอความกรุณาท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทำการทบทวน ข้อมูลผู้ลงทุน (e-KYC) และ แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะครบกำหนดเวลาที่ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ทั้งนี้ หากท่านไม่มีการทบทวนข้อมูลผู้ลงทุน (KYC) หรือ แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) เกินกว่า 2 ปีนับจากวันที่ได้จัดทำครั้งล่าสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาระงับการทำธุรกรรมต่างๆ ชั่วคราว จนกว่าจะมีการยืนยันหรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนการทำธุรกรรมการลงทุนครั้งต่อไป


สำคัญ! การขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

ตั้งแต่ปีภาษี 2565 เป็นต้นไป หากท่านต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้บริษัทฯ นำส่งและเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวต่อกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะยกเลิกการจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ในรูปแบบกระดาษ โดยท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองฯ ในรูปแบบ PDF จากทางบริษัทฯ ได้ที่ LINE Official @KWIAM

สำคัญ! การไม่แจ้งความประสงค์นี้จะทำให้ท่านไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้จากการลงทุนในกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทฯ โทร. 02-844-0123 หรือ LINE Official @KWIAM


ทบทวน KYC และ แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

หมายเหตุ: การเข้าสู่ระบบครั้งแรก ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ดูขั้นตอนการสมัครลงทะเบียน คลิก

 

Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว