ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

แจ้งหรือถอนความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้จากการลงทุนใน SSF หรือ RMF


ตั้งแต่ปีภาษี 2565 เป็นต้นไป หากท่านต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร จะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัทฯ”) นำส่งและเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน SSF หรือ RMF หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “กองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้”) ต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะยกเลิกการจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ในรูปแบบกระดาษ โดยท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองฯ ในรูปแบบ PDF จากทางบริษัทฯ ได้ที่ LINE Official @KWIAM

สำคัญ! การไม่แจ้งความประสงค์นี้จะทำให้ท่านไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้จากการลงทุนในกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทฯ โทร. 02-844-0123 หรือ LINE Official @KWIAM


แจ้งใช้สิทธิลดหย่อนฯ

ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว