ประกาศ

แจ้งการเปลี่ยนชื่อโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท

2 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการเปลี่ยนชื่อโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท

เดิม

ใหม่

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

 • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ    
  KWI Dragon Growth FIF  
  KWI DRAGON
 • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป
  เอฟไอเอฟ
  Manulife Strength-Emerging Eastern Europe FIF             
  MS-EE EURO     
 • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป
  เอฟไอเอฟ
  KWI Emerging Eastern Europe FIF 
  KWI EE EURO
 • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
  Manulife Strength-Asian Small Cap Equity FIF 
  MS-ASIAN SM    
 • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้
  เอฟไอเอฟ
  KWI Asian Small Cap Equity FIF    
  KWI ASIAN SM
 • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
  Manulife Strength-Healthcare FIF      
  MS-HCARE
  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
   Manulife Strength-Healthcare FIF-A          
   MS-HCARE-A
  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล
   Manulife Strength-Healthcare FIF-D         
   MS-HCARE-D
 • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ          
  KWI Healthcare FIF        
  KWI HCARE
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟชนิดสะสมมูลค่า     
   KWI Healthcare FIF-A
   KWI HCARE-A
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟชนิดจ่ายเงินปันผล
   KWI Healthcare FIF-D
   KWI HCARE-D
 • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
  Manulife Strength-India Equity FIF    
  MS-INDIA
  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้
   เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
   Manulife Strength-India Equity FIF-A
   MS-INDIA-A
  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้
   เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล
   Manulife Strength-India Equity FIF-D
   MS-INDIA-D
 • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ     
  KWI India Equity FIF       
  KWI INDIA
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้
   เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
   KWI India Equity FIF-A          
   KWI INDIA-A
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้
   เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล
   KWI India Equity FIF-D          
   KWI INDIA-D
 • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
  Manulife Asia Pacific Property REIT Fund
  MN-APREIT
  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า
   Manulife Asia Pacific Property REIT Fund-A
   MN-APREIT-A
  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
   Manulife Asia Pacific Property REIT Fund-R
   MN-APREIT-R
 • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
  KWI Asia Pacific Property REIT Fund
  KWI APREIT
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก
   พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า
   KWI Asia Pacific Property REIT Fund-A
   KWI APREIT-A
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก
   พร็อพเพอร์ตี้ รีท
   ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
   KWI Asia Pacific Property REIT Fund-R
   KWI APREIT-R
 • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
  Manulife US Bank Equity FIF
  MN-USBANK
  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
   ชนิดสะสมมูลค่า
   Manulife US Bank Equity FIF-A  
   MN-USBANK-A
  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
   ชนิดจ่ายเงินปันผล
   Manulife US Bank Equity FIF-D 
   MN-USBANK-D
 • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
  KWI US Bank Equity FIF  
  KWI USBANK
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้
   เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
   KWI US Bank Equity FIF-A
   KWI USBANK-A
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล
   KWI US Bank Equity FIF-D
   KWI USBANK-D
 • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ             
  Manulife Asian Equity Plus FIF          
  MN-AEPLUS
  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
   Manulife Asian Equity Plus FIF-A
   MN-AEPLUS-A
  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล
   Manulife Asian Equity Plus FIF-D
   MN-AEPLUS-D
 • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ
  KWI Asian Equity Plus FIF
  KWI AEPLUS
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า      
   KWI Asian Equity Plus FIF-A   
   KWI AEPLUS-A
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล   
   KWI Asian Equity Plus FIF-D   
   KWI AEPLUS-D

กองทุนรวมตราสารทุน

 • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้
  Manulife Strength-Core Equity Fund
  MS-CORE EQ
 • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้
  KWI Thai Equity Fund    
  KWI THEQ
 • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ ปันผล
  Manulife Strength-Equity Dividend Fund
  MS-EQ DIV
 • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล
  KWI Equity Dividend Fund
  KWI EQ DIV

กองทุนรวมตลาดเงิน

 • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต
  Manulife Strength-Money Market Fund
  MS-MONEY
 • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มันนี่ มาร์เก็ต
  KWI Money Market Fund
  KWI MONEY

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

 • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว
  Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund
  MS-CORE LTF-M
  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว
   ชนิดลดหย่อนภาษี
   Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund-Tax
   MS-CORE LTF
  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว
   ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
   Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund-Non-Tax
   MS-CORE LTF-N
  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว
   ชนิดเพื่อการออม
   Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund-SSF
   MS-CORE SSF
 • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว
  KWI Long-Term Equity Fund
  KWI LTF-M
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว
   ชนิดลดหย่อนภาษี
   KWI Long-Term Equity Fund-Tax          
   KWI LTF
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว
   ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี         
   KWI Long-Term Equity Fund-Non-Tax    
   KWI EQ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว
   ชนิดเพื่อการออม
   KWI Long-Term Equity Fund-SSF        
   KWI EQ SSF

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

 • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้
  เพื่อการเลี้ยงชีพ
  Manulife Strength-Asian Small Cap Equity RMF
  MS-ASM RMF
 • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้
  เพื่อการเลี้ยงชีพ
  KWI Asian Small Cap Equity RMF
  KWI ASM RMF
 • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์
  เพื่อการเลี้ยงชีพ
  Manulife Strength-Flexible Retirement Mutual Fund
  MS-FLEX RMF
 • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์
  เพื่อการเลี้ยงชีพ       
  KWI Flexible Retirement Mutual Fund
  KWI FLEX RMF

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว