ผลตอบแทนกองทุน

ชื่อกองทุน วันที่ YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 20/10/2021 -0.05 0.04 0.03 -0.04 0.45 0.58 1.15 1.12
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.17 0.05 0.10 0.25 0.79 0.96 1.43 1.63
Standard Deviation ของกองทุน 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.18
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.08 0.25
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI THEQ 20/10/2021 14.74 8.54 4.46 32.51 0.21 3.17 8.74 8.98
SET TR 12.61 7.44 5.29 34.86 -0.28 4.12 7.90 7.88
Standard Deviation ของกองทุน 12.68 11.73 12.40 16.21 19.63 16.35 16.43 21.01
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 13.45 10.16 11.33 17.81 22.14 18.33 17.76 21.77
KWI EQ DIV 20/10/2021 14.81 8.51 4.56 32.29 0.26 3.32 8.97 10.79
SETHD TR 15.10 8.49 1.61 37.84 0.45 4.57 8.14 10.14
Standard Deviation ของกองทุน 12.65 11.84 12.40 16.16 19.63 16.37 16.48 17.84
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 13.19 10.22 11.49 17.64 22.10 18.30 17.74 18.81
KWI EQ 20/10/2021 15.70 9.61 5.64 32.40 25.62
SET50 TR 11.15 8.25 3.84 33.11 23.69
Standard Deviation ของกองทุน 12.62 11.73 12.38 15.96 17.43
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 14.26 11.74 12.79 18.31 20.26
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI AEPLUS-A 20/10/2021 4.40 2.58 2.50 17.35 10.67
เกณฑ์มาตรฐาน 2 15.82 4.31 8.80 26.68 15.44
Standard Deviation ของกองทุน 14.34 15.68 13.73 14.14 17.41
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 13.57 13.28 11.92 13.31 15.96
KWI APREIT-A 20/10/2021 2.49 -2.06 -0.10 10.00 4.06 3.29
เกณฑ์มาตรฐาน 3 13.44 0.60 5.49 18.23 6.91 6.22
Standard Deviation ของกองทุน 11.13 11.81 11.20 11.77 17.24 15.22
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 9.98 10.43 10.53 10.77 15.89 14.15
KWI APREIT-R 20/10/2021 2.49 -2.06 -0.10 10.00 4.06 3.29
เกณฑ์มาตรฐาน 3 13.44 0.60 5.49 18.23 6.91 6.22
Standard Deviation ของกองทุน 11.13 11.81 11.20 11.77 17.24 15.22
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 9.98 10.43 10.53 10.77 15.89 14.15
KWI ASIAN SM 20/10/2021 26.35 -0.09 10.85 34.76 15.88 6.28 3.32
เกณฑ์มาตรฐาน 2 28.95 0.10 11.87 38.48 18.46 8.78 5.19
Standard Deviation ของกองทุน 15.36 15.98 14.95 14.85 17.10 15.05 14.82
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 15.71 15.29 14.47 15.25 17.40 15.69 15.67
KWI DRAGON 20/10/2021 2.30 -4.74 -5.39 7.11 15.04 11.17 9.71 5.28
เกณฑ์มาตรฐาน 2 1.21 -5.12 -5.89 7.55 16.29 13.51 9.73 5.49
Standard Deviation ของกองทุน 26.63 35.32 27.55 25.47 22.96 20.48 18.74 21.04
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 26.11 30.30 24.63 25.01 23.28 20.76 18.81 21.12
KWI EE EURO 20/10/2021 41.25 17.02 33.98 66.05 16.04 9.17 4.00 -1.32
เกณฑ์มาตรฐาน 2 44.91 17.65 35.65 69.74 17.40 10.16 4.61 -1.01
Standard Deviation ของกองทุน 14.23 11.90 12.08 16.35 22.27 19.69 20.60 26.52
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 15.46 13.12 12.83 17.58 22.86 20.25 20.93 27.05
KWI HCARE-A 20/10/2021 21.62 2.89 12.96 22.84 9.05 6.56 6.39
เกณฑ์มาตรฐาน 2 25.02 3.45 14.35 25.75 10.84 8.08 8.04
Standard Deviation ของกองทุน 12.49 13.85 12.55 12.97 15.65 13.96 14.07
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 12.83 14.08 12.91 13.68 16.34 14.61 14.74
KWI HCARE-D 20/10/2021 21.56 2.87 12.93 22.76 9.05 6.56 6.38
เกณฑ์มาตรฐาน 2 25.02 3.45 14.35 25.75 10.84 8.08 8.04
Standard Deviation ของกองทุน 12.49 13.85 12.55 12.97 15.65 13.96 14.07
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 12.83 14.08 12.91 13.68 16.34 14.61 14.74
KWI INDIA-A 20/10/2021 40.23 13.06 31.48 52.73 19.32 11.63 9.14
เกณฑ์มาตรฐาน 2 43.53 13.86 33.63 58.28 23.15 14.66 11.96
Standard Deviation ของกองทุน 16.17 12.71 12.21 15.88 20.85 18.14 17.75
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 16.93 12.20 12.09 16.70 21.62 18.89 18.46
KWI INDIA-D 20/10/2021 40.13 13.04 31.42 52.62 19.29 11.60 9.12
เกณฑ์มาตรฐาน 2 43.53 13.86 33.63 58.28 23.15 14.66 11.96
Standard Deviation ของกองทุน 16.17 12.71 12.21 15.87 20.85 18.14 17.75
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 16.93 12.20 12.09 16.70 21.62 18.89 18.46
KWI USBANK-A 20/10/2021 42.50 15.99 11.87 75.16 6.75 2.52
เกณฑ์มาตรฐาน 2 54.16 17.59 16.13 85.75 9.05 4.75
Standard Deviation ของกองทุน 24.64 20.42 22.67 26.58 32.60 31.13
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 26.23 21.25 23.66 29.72 33.68 32.17
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 20/10/2021 15.75 9.62 5.66 32.47 0.54 3.62 9.28 9.37
SET50 TR 11.15 8.25 3.84 33.11 -0.71 3.84 7.76 7.79
Standard Deviation ของกองทุน 12.62 11.73 12.38 15.96 19.32 16.10 16.31 20.86
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 14.26 11.74 12.79 18.31 22.27 18.42 17.81 21.80
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 20/10/2021 15.71 9.62 5.65 32.41 18.64
SET50 TR 11.15 8.25 3.84 33.11 9.82
Standard Deviation ของกองทุน 12.62 11.73 12.38 15.96 16.48
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 14.26 11.74 12.79 18.31 19.09
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 20/10/2021 26.35 -0.09 10.85 34.76 15.88 6.28 3.32
เกณฑ์มาตรฐาน 2 28.95 0.10 11.87 38.48 18.46 8.78 5.19
Standard Deviation ของกองทุน 15.36 15.98 14.95 14.85 17.10 15.05 14.82
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 15.71 15.29 14.47 15.25 17.40 15.69 15.67
KWI FLEX RMF 20/10/2021 9.02 6.50 3.84 16.90 0.31 1.88 4.56 6.26
เกณฑ์มาตรฐาน 4 6.93 3.08 2.92 18.47 3.89 4.43 7.08 9.56
Standard Deviation ของกองทุน 7.86 8.09 8.30 9.07 10.27 8.68 8.82 9.44
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 5.13 4.16 4.65 6.50 7.80 6.50 6.51 7.17
หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (โดยมีผลตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (กองทุน KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM, KWI ASM RMF, KWI HCARE, KWI INDIA และ KWI USBANK ได้เปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละกองทุนมาเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)

เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มาตรฐาน 4 : ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 50 และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) ร้อยละ 25 กับผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน (Total Return of ThaiBMA Corporate Bond Index) ร้อยละ 25

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้