Direct Debit Service

การสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) สามารถทำได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

สมัครผ่านบริษัทจัดการ : หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit Order Form)
สมัครผ่านบริษัทจัดการ : หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit Order Form)

ท่านสามารถสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านทางบริษัทจัดการ โดยส่งชุดเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทจัดการ เพื่อตรวจสอบและนำส่งให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติ โดยใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์

 • หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit Order Form)
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่ใช้สมัคร Direct Debit พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งเอกสารให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
  ฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
สมัครผ่านตู้ ATM ของธนาคาร

ท่านสามารถสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านตู้ ATM โดยทำตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย
 • กดรหัสบัตร ATM
 • เลือก "กองทุนรวม/ สมัครบริการ/ K-Mobile Banking/ อื่นๆ"
 • เลือก "สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ/ บริการเติมเงินอัตโนมัติ/
 • เปลี่ยนเป็นบัญชี E-Savings"
 • เลือก "สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)"
 • เลือก "ระบุรหัสบริษัท"
 • เลือกบัญชีที่ต้องการให้ทำรายการแบบ "ออมทรัพย์"
 • ระบุรหัสบริษัท 33554 แล้วกด "รหัสบริษัทถูกต้อง"
 • ระบุหมายเลขสมาชิก = เลขที่บัตรประชาชน
 • รับทราบเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการแล้วกด "ยืนยันการทำรายการ”
 • เสร็จขั้นตอนการสมัคร รอรับสลิปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • กดรหัสบัตร ATM
 • เลือก "อื่นๆ"
 • เลือก "สมัครบริการ/ ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB)"
 • เลือก "หักบัญชีอัตโนมัติ"
 • เลือกบัญชีที่ต้องการให้ทำรายการ "ออมทรัพย์"
 • เลือก "อื่นๆ" ก่อนเข้าหน้าระบุรหัสบริษัท (COMP CODE)
 • ระบุรหัสบริษัท 4 หลัก 9037
 • ระบุหมายเลขอ้างอิง 1 (Ref. 1) = ใส่เลขที่บัตรประชาชน
 • ระบุหมายเลขอ้างอิง 2 (Ref. 2) = ใส่เลขที่บัตรประชาชน (ซ้ำอีกครั้ง)
 • รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแล้วกด "ยืนยัน"
 • เสร็จขั้นตอนการสมัคร รอรับสลิปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • กดรหัสบัตร ATM
 • เลือก "สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ กรุงศรี พร้อมเพย์ และบริการอื่นๆ "
 • เลือก "บริการหักบัญชีอัตโนมัติ"
 • เลือก "ระบุเลขที่บัญชี"
 • ระบุรหัสบริษัท 1230040085
 • รับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้วกด "ตกลง"
 • เลือกบัญชีที่ต้องการให้ทำรายการ "ออมทรัพย์”
 • ระบุเลขที่อ้างอิง 1 = ใส่เลขที่บัตรประชาชน
  ระบุเลขที่อ้างอิง 2= ใส่เลขที่บัตรประชาชนซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
 • เสร็จขั้นตอนการสมัคร รอรับสลิปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • กดรหัสบัตร ATM หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ 
 • เลือก “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ” 
 • เลือกประเภทบริการ “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 • รับทราบข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ แล้วกด “ตกลง”
 • เลือก “ประเภทบัญชี” (บัญชีสะสมทรัพย์)
 • ในหน้าจอเลือกวิธีค้นหาบริษัทผู้รับชำระ ให้เลือกกดรายการ
  “ด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก”
 • ระบุรหัสบริษัท 5 หลัก 99888
 • ระบุ Reference No.1 (เลขที่อ้างอิง 1) โดยใส่เลขที่บัตรประชาชน
 • หน้าจอให้ระบุ Reference No.2 กดเลือก “ไม่มี Reference No.2”
 • เมื่อทำรายการตามขั้นตอนแล้ว โปรดตรวจสอบข้อมูลตามหน้าจออีกครั้ง
  และกด “ยืนยัน”
 • เสร็จขั้นตอนการสมัคร รอรับสลิปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • กดรหัสบัตร ATM
 • เลือก “ถามยอด/อื่นๆ” 
 • เลือก “บริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
 • เลือก “สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
 • รับทราบข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ แล้วกด “ยืนยัน”
 • เลือก “บัญชีออมทรัพย์”
 • เลือก “หลักทรัพย์/กองทุน”
 • กด 3915 และเลือก “ถูกต้อง”
 • กรุณาใส่หมายเลขอ้างอิง 1 = ใส่เลขที่บัตรประชาชน
 • กรุณาใส่หมายเลขอ้างอิง 2 = ใส่เลขที่บัตรประชาชน (ซ้ำอีกครั้ง)
 • หน้าจอแสดงรายละเอียดบริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ เลือก “ยืนยัน”
 • เสร็จขั้นตอนการสมัคร รอสลิปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • กดรหัสบัตร ATM
 • เลือก “บริการอื่นๆ”
 • ประเภทบริการ เลือก “บริการอื่นๆ”
 • เลือก “สมัคร / ปรับเปลี่ยนบริการ”
 • เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ”
 • ระบุรหัสบริษัท 4 หลัก 6579 กดเลือกถูกต้อง
 • ระบุหมายเลขอ้างอิง (Reference No.) = ใส่เลขที่บัตรประชาชน แล้วกดเลือก “ถูกต้อง”
 • หน้าจอแสดงรายละเอียดบริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ เลือก “ตกลง”
 • เสร็จขั้นตอนการสมัคร รอรับสลิปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

หลังจากที่ท่านได้สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านทางตู้ ATM หรือ Application หรือ Website ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งชุดเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทจัดการเพื่อตรวจสอบ ซึ่งสามารถแจ้งผลอนุมัติการใช้บริการ Direct Debit ให้ท่านทราบได้ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารจากท่านครบถ้วน

 • หลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านช่องทาง ATM หรือ Application หรือ Website
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่ใช้สมัคร Direct Debit พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งเอกสารให้บริษัทจัดการผ่านช่องทาง ดังนี้

 

 • โทรสาร (Fax.) : 02-129-5921
 • ไปรษณีย์
  ฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 02-844-0123 กด 1 หรือ email: registrar@kwgasset.com

สมัครผ่าน​ Application ของธนาคาร

ท่านสามารถสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่าน Application ของธนาคาร โดยทำตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร คลิกที่โลโก้

ธนาคารไทยพาณิชย์
 • เข้าแอปพลิเคชัน “SCB EASY”
 • เลือก "ธุรกรรมของฉัน"
 • เลือก "สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ"
 • รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วกด “ยอมรับ”
 • ระบุรหัสบริษัท 4 หลัก 9037 (COMP CODE)
 • ระบุหมายเลขอ้างอิง 1 (Ref. 1) = ใส่เลขที่บัตรประชาชน และ
 • หมายเลขอ้างอิง 2 (Ref. 2) = ใส่เลขที่บัตรประชาชน (ซ้ำอีกครั้ง)
 • ตรวจสอบข้อมูลและกด “ยืนยัน”
 • เลือกเบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP ทาง SMS
 • ระบุรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันรายการ
 • เสร็จขั้นตอนการสมัคร เก็บสลิปเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
 • เข้าแอปพลิเคชัน “KMA”
 • กด “เมนูทั้งหมด”
 • ไปที่ “สมัครบริการอื่นๆ” เลือกเมนู “สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
 • รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแล้วกด "ยอมรับ”
 • เลือกบัญชีที่ต้องการสมัคร
 • ค้นหาบริษัทที่ต้องการสมัคร โดยระบุรหัสบัญชี 1230040085 หรือ
 • เลือกหมวดหมู่ผู้รับชำระเงิน “หลักทรัพย์ กองทุนรวม” และ เลือก “KWIAM”
 • ระบุข้อมูลการชำระค่าบริการ (หมายเลขอ้างอิงผู้ให้บริการ = ใส่เลขที่บัตรประชาชน)
 • กด “ถัดไป” เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 • กด “ยืนยัน” เพื่อรับรหัสผ่าน (OTP) ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องและใส่รหัสผ่าน (OTP) ที่ได้รับ
 • เลือก “ยืนยัน”

หลังจากที่ท่านได้สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านทางตู้ ATM หรือ Application หรือ Website ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งชุดเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทจัดการเพื่อตรวจสอบ ซึ่งสามารถแจ้งผลอนุมัติการใช้บริการ Direct Debit ให้ท่านทราบได้ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารจากท่านครบถ้วน

 • หลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านช่องทาง ATM หรือ Application หรือ Website
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่ใช้สมัคร Direct Debit พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งเอกสารให้บริษัทจัดการผ่านช่องทาง ดังนี้

 

 • โทรสาร (Fax.) : 02-129-5921
 • ไปรษณีย์
  ฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 02-844-0123 กด 1 หรือ email: registrar@kwgasset.com

สมัครผ่าน Website ของธนาคาร

ท่านสามารถสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่าน Website ของธนาคาร โดยทำตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์
 • เข้าเว็บไซต์ www.scbeasy.com
 • ระบุ Login Name และ Password
 • เข้าสู่หน้า "สมัคร / ซื้อบริการอื่นๆ"
 • เลือก "สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ" กดปุ่ม “Add”
 • เข้าสู่ “ค้นหาและเพิ่ม Biller” ระบุรหัสบริษัท 4 หลัก 9037 (COMP CODE)
 • กดปุ่ม “Search” และตรวจสอบข้อมูลของ Biller ที่ค้นหาขึ้นมา
 • หากถูกต้อง คลิกปุ่ม “ + ”
 • เข้าสู่ “Terms & Conditions” รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เลือก “ยอมรับ”
 • แล้วกด “Next”
 • เข้าสู่ “Request” ระบุหมายเลขอ้างอิง 1 (Ref. 1) = ใส่เลขที่บัตรประชาชน และ หมายเลขอ้างอิง 2 (Ref. 2) = ใส่เลขที่บัตรประชาชน (ซ้ำอีกครั้ง) กด “Next”
 • เข้าสู่ “Review & Confirm” เลือกเบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP ทาง SMS แล้วกด “Confirm”
 • ระบุรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS แล้วกด “OK”
 • เข้าสู่ “Acknowledgement” แสดงช้อมูลที่ธนาคารได้รับและจะนำส่งให้ทางบริษัท
 • ธนาคารจะส่ง email ถึงผู้สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
 • เข้าเว็บไซต์ www.krungsri.com
 • กด “เข้าสู่ระบบ” เลือก “Krungsri Online”
 • ใส่รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) และ กด “เข้าสู่ระบบ”
 • เลือก “บัญชีเงินฝาก”, “ชำระเงิน” และ “สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
 • รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแล้วกด "ยอมรับ”
 • เลือกบัญชีที่ใช้ในการชำระเงิน
 • ค้นหาบริษัทที่ต้องการสมัคร โดยระบุรหัสบัญชี 1230040085 หรือ
 • เลือกประเภทสินค้าและบริการ “หลักทรัพย์ กองทุนรวม” และบริษัทผู้รับชำระ “KWIAM”
 • ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน = เลขที่บัตรประชาชน
 • กด “ดำเนินการ” เพื่อรับรหัสผ่าน (OTP) ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องและใส่รหัสผ่าน (OTP) ที่ได้รับ และ กด “ยืนยัน”

หลังจากที่ท่านได้สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านทางตู้ ATM หรือ Application หรือ Website ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งชุดเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทจัดการเพื่อตรวจสอบ ซึ่งสามารถแจ้งผลอนุมัติการใช้บริการ Direct Debit ให้ท่านทราบได้ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารจากท่านครบถ้วน

 • หลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านช่องทาง ATM หรือ Application หรือ Website
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่ใช้สมัคร Direct Debit พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งเอกสารให้บริษัทจัดการผ่านช่องทาง ดังนี้

 

 • โทรสาร (Fax.) : 02-129-5921
 • ไปรษณีย์
  ฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 02-844-0123 กด 1 หรือ email: registrar@kwgasset.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้