มูลค่าหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 21/10/2021 46,240,048.13 11.6470 0.0043 11.6471 11.6470
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI THEQ 21/10/2021 58,653,928.58 34.3922 0.2802 34.4783 34.3922
KWI EQ DIV 21/10/2021 150,910,195.57 10.5583 0.5055 10.5848 10.5583
KWI EQ 21/10/2021 1,710,984.13 36.1259 0.2818 36.2163 36.1259
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI AEPLUS-A 20/10/2021 73,858,234.90 12.9977 0.0470 13.1928 12.9977
KWI APREIT-A 21/10/2021 284,724,435.64 11.4794 0.1570 11.6517 11.4794
KWI APREIT-R 21/10/2021 138,519,512.92 11.4775 0.1562 11.6498 11.4775
KWI ASIAN SM 20/10/2021 393,299,870.81 22.8077 0.7354 23.1499 22.8077
KWI DRAGON 20/10/2021 238,805,431.46 20.9563 1.5453 21.2707 20.9563
KWI EE EURO 20/10/2021 26,395,945.67 8.3051 0.0289 8.4298 8.3051
KWI HCARE-A 20/10/2021 20,319,888.13 15.5937 1.4984 15.8277 15.5937
KWI HCARE-D 20/10/2021 8,380,321.70 11.4466 1.4985 11.6184 11.4466
KWI INDIA-A 20/10/2021 57,452,620.65 17.7067 -0.3299 17.9724 17.7067
KWI INDIA-D 20/10/2021 14,037,955.87 10.5496 -0.3297 10.7079 10.5496
KWI USBANK-A 20/10/2021 50,484,078.70 10.8692 1.0863 11.0323 10.8692
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 21/10/2021 1,505,529,966.47 36.1939 0.2818 0.0000 36.1939
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 21/10/2021 19,711,655.88 36.1497 0.2818 36.1498 36.1497
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 20/10/2021 56,801,890.02 12.6763 0.7519 12.6764 12.6763
KWI FLEX RMF 21/10/2021 53,072,530.77 21.8288 0.1955 21.8289 21.8288
หมายเหตุ
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing@kwgasset.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้