กองทุนรวมตราสารทุน

KWI EQ DIV

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล

NAV / UNIT
THB
10.1440 -0.6503
30 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
30/06/2022 137,439,968.53 10.1440 -0.6503 10.1695 10.1440
29/06/2022 138,336,694.05 10.2104 -0.4320 10.2360 10.2104
28/06/2022 138,936,867.36 10.2547 0.8973 10.2804 10.2547
27/06/2022 137,766,660.89 10.1635 0.5172 10.1890 10.1635
24/06/2022 137,057,573.10 10.1112 0.2598 10.1366 10.1112
23/06/2022 136,702,198.97 10.0850 -0.2542 10.1103 10.0850
22/06/2022 137,141,881.38 10.1107 -1.1652 10.1361 10.1107
21/06/2022 138,758,670.48 10.2299 0.7644 10.2556 10.2299
20/06/2022 137,705,574.24 10.1523 -0.6099 10.1778 10.1523
17/06/2022 138,550,570.17 10.2146 0.3172 10.2402 10.2146
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว