กองทุนรวมตราสารทุน

KWI EQ DIV

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล

NAV / UNIT
THB
10.1440 -0.6503
30 มิถุนายน 2565

ผลการดำเนินงาน

30 มิถุนายน 2565
Fund Name วันที่ YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
KWI EQ DIV 28/06/2022 -4.43 -4.21 -3.36 2.87 -1.97 1.83 5.91 9.98
SETHD TR 1.56 -2.93 2.91 11.43 0.07 4.17 5.88 10.05
Standard Deviation ของกองทุน 13.11 12.75 13.09 12.82 19.96 16.82 16.26 17.62
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 10.88 11.25 10.93 11.14 22.13 18.55 17.36 18.49

KWI EQ DIV

Q1

Q2

Q3

Q4

รวม

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

2552

-

-

-

-

16/09/52

0.70

-

-

0.70

2553

18/01/53
25/03/53

0.55
0.70

-

-

11/08/53
29/09/53

0.70
0.70

-

-

2.65

2554

12/01/54

0.90

26/04/54

0.70

-

-

-

-

1.60

2555

15/03/55

1.25

15/06/55

0.40

14/09/55

0.60

14/12/55

0.65

2.90

2556

15/03/56

1.20

14/06/56

0.50

13/09/56

0.20

-

-

1.90

2557

-

-

15/05/57
17/07/57

0.40
0.30

15/09/57

0.40

15/12/57

0.30

1.40

2558

13/03/58

0.20

-

-

-

-

-

-

0.20

2559

-

-

01/08/59

0.13

-

-

-

-

0.13

2560

15/03/60

0.26

15/06/60

0.17

15/09/60

0.37

15/12/60

0.32

1.12

2561

 

 

15/06/61

0.17

14/09/61

0.15

-

-

0.32

2562

15/03/62

0.15

-

-

-

-

-

-

0.15

2563

-

-

-

-

-

-

15/12/63

0.11

0.11

 

13.18

 

Remark

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลตอบแทนกองทุน
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว