กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI INDIA-D

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล

NAV / UNIT
THB
8.5876 -0.8486
29 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
29/06/2022 12,018,381.86 8.5876 -0.8486 8.7165 8.5876
28/06/2022 12,121,260.56 8.6611 -0.6755 8.7911 8.6611
27/06/2022 12,195,809.88 8.7200 0.3845 8.8509 8.7200
24/06/2022 12,096,452.96 8.6866 2.2350 8.8170 8.6866
22/06/2022 11,822,101.66 8.4967 -1.1609 8.6243 8.4967
21/06/2022 11,951,132.18 8.5965 1.8277 8.7255 8.5965
20/06/2022 11,731,654.34 8.4422 0.2077 8.5689 0.0000
17/06/2022 11,706,415.46 8.4247 0.1724 8.5512 8.4247
16/06/2022 11,685,683.86 8.4102 -2.0966 8.5365 8.4102
15/06/2022 11,935,950.12 8.5903 0.1820 8.7193 8.5903
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว