กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI INDIA-D

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล

NAV / UNIT
THB
8.5876 -0.8486
29 มิถุนายน 2565

ผลการดำเนินงาน

29 มิถุนายน 2565
Fund Name วันที่ YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
KWI INDIA-D 28/06/2022 -11.07 -5.64 -11.44 -0.44 10.42 6.50 6.02
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -12.10 -6.10 -11.44 0.64 13.30 9.13 8.57
Standard Deviation ของกองทุน 24.10 20.23 23.90 19.74 22.49 19.32 18.23
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 22.46 19.50 22.25 18.81 22.82 19.80 18.75

KWI INDIA-D

Q1

Q2

Q3

Q4

รวม

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

2559

-

-

-

-

21/09/59

0.25

-

-

0.25

2560

15/03/60

0.44

15/06/60

1.46

15/09/60

1.00

-

-

2.90

2561

-

-

15/06/61

0.50

14/09/61

0.25

14/12/61

0.15

0.90

2562

-

-

14/06/62

0.20

-

-

-

-

0.20

2564

15/03/64

0.15

15/06/64

0.15

15/09/64

0.15

15/12/64

0.15

0.60

2565

15/03/65

0.15

15/06/65

0.15

-

-

-

-

0.30

 

5.15

Remark

เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลตอบแทนกองทุน
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว