กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI INDIA-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
16.4303 -0.8880
10 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
08/06/2022 37,974,104.64 15.4292 -0.3713 15.6607 15.4292
07/06/2022 38,113,455.34 15.4867 -1.4396 15.7191 15.4867
02/06/2022 38,653,257.03 15.7129 0.6411 15.9487 15.7129
01/06/2022 38,373,546.01 15.6128 0.4407 15.8471 15.6128
31/05/2022 38,208,367.88 15.5443 -0.1958 15.7776 15.5443
30/05/2022 38,283,403.97 15.5748 1.5518 15.8085 0.0000
27/05/2022 37,693,675.82 15.3368 1.7360 15.5670 15.3368
25/05/2022 37,050,601.09 15.0751 -0.6347 15.3013 15.0751
24/05/2022 37,284,174.57 15.1714 -1.0100 15.3991 15.1714
23/05/2022 37,707,676.37 15.3262 -0.8507 15.5562 15.3262
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว