กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI INDIA-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
15.1504 -0.8488
29 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
29/06/2022 37,095,967.91 15.1504 -0.8488 15.3778 15.1504
28/06/2022 37,414,459.42 15.2801 -0.6754 15.5094 15.2801
27/06/2022 37,668,897.85 15.3840 0.3837 15.6149 15.3840
24/06/2022 37,524,868.70 15.3252 2.2355 15.5552 15.3252
22/06/2022 36,701,400.17 14.9901 -1.1611 15.2151 14.9901
21/06/2022 37,216,907.52 15.1662 1.8283 15.3938 15.1662
20/06/2022 36,544,340.55 14.8939 0.2072 15.1174 0.0000
17/06/2022 36,468,297.29 14.8631 0.1732 15.0861 14.8631
16/06/2022 36,464,599.74 14.8374 -2.0970 15.0601 14.8374
15/06/2022 37,242,618.69 15.1552 0.2149 15.3826 15.1552
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว