กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI INDIA-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
22.3655 + 0.2537
13 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
13/06/2024 86,405,082.21 22.3655 0.2537 22.7011 22.3655
12/06/2024 86,111,141.92 22.3089 0.5345 22.6436 22.3089
11/06/2024 86,580,820.11 22.1903 -0.3395 22.5233 22.1903
10/06/2024 91,385,030.22 22.2659 0.9764 22.6000 22.2659
07/06/2024 89,974,090.58 22.0506 1.5904 22.3815 22.0506
06/06/2024 87,208,905.80 21.7054 0.4233 22.0311 21.7054
05/06/2024 84,554,153.06 21.6139 4.5033 21.9382 21.6139
04/06/2024 80,798,310.99 20.6825 -3.7634 20.9928 20.6825
31/05/2024 83,943,862.46 21.4913 -0.1524 21.8138 21.4913
30/05/2024 81,094,446.29 21.5241 0.0274 21.8471 21.5241
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว