กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI INDIA-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
16.4303 -0.8880
10 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
22/06/2022 36,701,400.17 14.9901 -1.1611 15.2151 14.9901
21/06/2022 37,216,907.52 15.1662 1.8283 15.3938 15.1662
20/06/2022 36,544,340.55 14.8939 0.2072 15.1174 0.0000
17/06/2022 36,468,297.29 14.8631 0.1732 15.0861 14.8631
16/06/2022 36,464,599.74 14.8374 -2.0970 15.0601 14.8374
15/06/2022 37,242,618.69 15.1552 0.2149 15.3826 15.1552
14/06/2022 37,153,360.37 15.1227 0.3237 15.3496 15.1227
13/06/2022 37,030,970.86 15.0739 -1.9851 15.3001 15.0739
10/06/2022 37,775,887.22 15.3792 -1.0704 15.6100 15.3792
09/06/2022 38,260,593.52 15.5456 0.7544 15.7789 15.5456
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว