กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI INDIA-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
16.4303 -0.8880
10 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
07/07/2022 39,037,953.62 15.8785 1.0848 16.1168 15.8785
06/07/2022 38,495,651.67 15.7081 2.0258 15.9438 15.7081
05/07/2022 37,721,831.31 15.3962 -0.4520 15.6272 15.3962
04/07/2022 37,885,133.40 15.4661 1.2531 15.6982 0.0000
01/07/2022 37,416,536.46 15.2747 0.5622 15.5039 15.2747
30/06/2022 37,209,417.16 15.1893 0.2568 15.4172 15.1893
29/06/2022 37,095,967.91 15.1504 -0.8488 15.3778 15.1504
28/06/2022 37,414,459.42 15.2801 -0.6754 15.5094 15.2801
27/06/2022 37,668,897.85 15.3840 0.3837 15.6149 15.3840
24/06/2022 37,524,868.70 15.3252 2.2355 15.5552 15.3252
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว