กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI INDIA-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
16.4303 -0.8880
10 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
22/07/2022 41,307,840.68 16.4918 0.5438 16.7393 16.4918
21/07/2022 40,827,085.56 16.4026 0.9844 16.6487 16.4026
20/07/2022 40,205,980.48 16.2427 0.6613 16.4864 16.2427
19/07/2022 39,741,347.84 16.1360 0.2547 16.3781 16.1360
18/07/2022 39,561,572.77 16.0950 1.0168 16.3365 16.0950
15/07/2022 39,162,266.49 15.9330 1.2860 16.1721 15.9330
14/07/2022 38,665,344.98 15.7307 -0.5129 15.9668 15.7307
12/07/2022 38,864,693.50 15.8118 -0.2196 16.0491 15.8118
11/07/2022 38,949,246.37 15.8466 0.0663 16.0844 15.8466
08/07/2022 38,933,477.30 15.8361 -0.2670 16.0737 15.8361
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว