กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI INDIA-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
16.4303 -0.8880
10 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
08/06/2015 209,813,974.65 9.2606 9.3996 9.2606
05/06/2015 212,101,072.49 9.3616 9.5021 9.3616
04/06/2015 212,068,116.02 9.3601 9.5006 9.3601
03/06/2015 211,918,051.76 9.3557 9.4961 9.3557
02/06/2015 209,344,108.70 9.4650 9.6071 9.4650
31/05/2015 213,623,709.32 9.6585 9.8035 9.6585
29/05/2015 213,649,340.05 9.6596 9.8046 9.6596
28/05/2015 211,650,151.76 9.5716 9.7153 9.5716
27/05/2015 211,615,676.42 9.5722 9.7159 9.5722
26/05/2015 212,258,665.99 9.6013 9.7454 9.6013
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว