กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI HCARE-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
15.9590 -1.5958
29 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
29/06/2022 22,781,479.22 15.9590 -1.5958 16.1985 15.9590
28/06/2022 23,150,367.67 16.2178 -0.0856 16.4612 16.2178
27/06/2022 23,169,230.79 16.2317 0.5937 16.4753 16.2317
24/06/2022 23,028,054.17 16.1359 3.3730 16.3780 16.1359
22/06/2022 22,286,409.32 15.6094 1.3242 15.8436 15.6094
21/06/2022 21,933,165.52 15.4054 1.2115 15.6366 15.4054
17/06/2022 21,652,481.79 15.2210 2.3694 15.4494 15.2210
16/06/2022 21,160,441.49 14.8687 -1.8956 15.0918 14.8687
15/06/2022 21,565,660.79 15.1560 0.4314 15.3834 15.1560
14/06/2022 21,374,712.68 15.0909 -0.6629 15.3174 15.0909
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว