กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

KWI FIPVD

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

NAV / UNIT
THB
9.8593 -0.0122
30 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
30/06/2022 10,674,391.27 9.8593 -0.0122 9.8594 9.8593
29/06/2022 10,675,710.73 9.8605 0.0284 9.8606 9.8605
28/06/2022 10,672,692.13 9.8577 -0.0274 9.8578 9.8577
27/06/2022 10,675,655.31 9.8604 0.0010 9.8605 9.8604
24/06/2022 10,675,488.51 9.8603 0.0183 9.8604 9.8603
23/06/2022 10,673,549.58 9.8585 0.0162 9.8586 9.8585
22/06/2022 10,671,809.90 9.8569 -0.0101 9.8570 9.8569
21/06/2022 10,672,963.21 9.8579 0.0883 9.8580 9.8579
20/06/2022 10,193,452.40 9.8492 0.0030 9.8493 9.8492
17/06/2022 10,193,158.67 9.8489 0.0671 9.8490 9.8489
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว