กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

KWI FIPVD

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

NAV / UNIT
THB
10.0543 + 0.0080
2 มิถุนายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
02/06/2023 8,925,084.47 10.0543 0.0080 10.0544 10.0543
01/06/2023 8,788,374.48 10.0535 0.0279 10.0536 10.0535
31/05/2023 8,785,990.33 10.0507 0.0229 10.0508 10.0507
30/05/2023 8,783,954.09 10.0484 0.0428 10.0485 10.0484
29/05/2023 8,950,168.81 10.0441 0.0359 10.0442 10.0441
26/05/2023 8,946,984.04 10.0405 0.0598 10.0406 10.0405
25/05/2023 8,941,603.97 10.0345 -0.0707 10.0346 10.0345
24/05/2023 8,947,975.39 10.0416 0.0040 10.0417 10.0416
23/05/2023 8,947,615.90 10.0412 -0.0547 10.0413 10.0412
22/05/2023 8,952,498.41 10.0467 0.0179 10.0468 10.0467
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว