กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

KWI FIPVD

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

NAV / UNIT
THB
9.8593 -0.0122
30 มิถุนายน 2565

ผลการดำเนินงาน

30 มิถุนายน 2565
Fund Name วันที่ YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
KWI FIPVD 28/06/2022 -1.29 -1.03 -1.31 -1.42
เกณฑ์มาตรฐาน 5 -1.13 -0.83 -1.13 -1.01
Standard Deviation ของกองทุน 1.15 1.41 1.14 1.07
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.78 1.00 0.78 0.73
Remark

เกณฑ์มาตรฐาน 5 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1– 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 70 และ ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 30% 

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลตอบแทนกองทุน
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว