กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI USBANK-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
9.3131 -3.0118
29 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
29/06/2022 23,225,695.31 9.3131 -3.0118 9.4529 9.3131
28/06/2022 23,947,016.68 9.6023 1.7559 9.7464 9.6023
27/06/2022 23,533,928.17 9.4366 0.9824 9.5783 9.4366
24/06/2022 23,324,317.68 9.3448 0.6863 9.4851 9.3448
23/06/2022 23,181,450.95 9.2811 0.0119 9.4204 9.2811
22/06/2022 23,181,861.62 9.2800 -0.9774 9.4193 9.2800
21/06/2022 23,410,513.05 9.3716 1.5682 9.5123 9.3716
17/06/2022 23,090,340.43 9.2269 2.1997 9.3654 9.2269
16/06/2022 22,593,391.77 9.0283 -3.6087 9.1638 9.0283
15/06/2022 23,444,406.84 9.3663 0.6826 9.5069 9.3663
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว