กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

KWI SENERGY-SSF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม

NAV / UNIT
THB
9.9307 + 2.1414
30 พฤศจิกายน 2565

การซื้อขายหน่วยลงทุน

FIF Calendar
การซื้อหน่วยลงทุน
 • มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป
  ไม่กำหนด
 • วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน
  ทุกวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 15.30 น.
 • วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน
  ทุกวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 15.30 น.
 • ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
  5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+5) ไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% of total asset value deducted per annum for total liabilities excluding the Management Fee, Trustee Fee and Registrar Fee)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ
  ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
  ไม่เกิน 0.0321% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
  ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0749)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
 • ค่าธรรมเนียมการขาย
  ไม่เกิน 1.50% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
  ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
  ภายในบริษัทจัดการ: ไม่มี ระหว่างบริษัทจัดการ: - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก: 200 บาทต่อ 1 รายการ
 • ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
  ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว