กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

KWI SENERGY-SSF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม

NAV / UNIT
THB
8.6377 -2.7297
29 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
29/06/2022 963,203.32 8.6377 -2.7297 8.6378 8.6377
28/06/2022 990,229.54 8.8801 -2.4240 8.8802 8.8801
27/06/2022 1,014,827.36 9.1007 0.5669 9.1008 9.1007
24/06/2022 1,009,113.88 9.0494 2.8937 9.0495 9.0494
23/06/2022 980,734.58 8.7949 0.2645 8.7950 8.7949
22/06/2022 978,148.36 8.7717 -0.7625 8.7718 8.7717
21/06/2022 985,664.15 8.8391 2.3080 8.8392 8.8391
17/06/2022 963,424.90 8.6397 1.6746 8.6398 8.6397
16/06/2022 947,554.02 8.4974 -3.9397 8.4975 8.4974
15/06/2022 986,415.74 8.8459 1.8573 8.8460 8.8459
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว