กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

KWI SENERGY-SSF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม

NAV / UNIT
THB
9.9307 + 2.1414
30 พฤศจิกายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
30/11/2022 1,047,070.65 9.9307 2.1414 9.9308 9.9307
29/11/2022 1,025,118.41 9.7225 -1.0684 9.7226 9.7225
28/11/2022 1,026,193.88 9.8275 -1.3501 9.8276 9.8275
25/11/2022 1,040,229.37 9.9620 -0.7878 9.9621 9.9620
23/11/2022 1,048,496.89 10.0411 1.0415 10.0412 10.0411
22/11/2022 1,037,689.13 9.9376 1.7978 9.9377 9.9376
21/11/2022 1,009,356.71 9.7621 -1.3142 9.7622 9.7621
18/11/2022 1,022,799.97 9.8921 0.7588 9.8922 9.8921
17/11/2022 1,015,100.77 9.8176 -0.1952 9.8177 9.8176
16/11/2022 1,016,080.21 9.8368 -1.6409 9.8369 9.8368
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว