กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

KWI SENERGY-SSF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม

NAV / UNIT
THB
9.9232 -1.4676
31 พฤษภาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
31/05/2023 1,269,516.82 9.9232 -1.4676 9.9233 9.9232
30/05/2023 1,287,426.83 10.0710 0.5632 10.0711 10.0710
26/05/2023 1,280,216.25 10.0146 1.9619 10.0147 10.0146
25/05/2023 1,255,587.45 9.8219 1.3277 9.8220 9.8219
24/05/2023 1,239,137.86 9.6932 -1.9978 9.6933 9.6932
23/05/2023 1,263,386.26 9.8908 -0.8063 9.8909 9.8908
22/05/2023 1,273,657.78 9.9712 0.6978 9.9713 9.9712
19/05/2023 1,264,841.13 9.9021 0.6966 9.9022 9.9021
18/05/2023 1,256,087.49 9.8336 0.7706 9.8337 9.8336
17/05/2023 1,246,482.45 9.7584 1.5083 9.7585 9.7584
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว